Polityka Prywatności

Obowiązuje od  01 09 2018 roku

Niniejsza polityka prywatności zawiera określenie przyjętych przez spółkę Sunnen Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-310) przy ul. Odrowąża 13, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076098, posiadającej następujące numery identyfikacyjne: NIP: 5261686884 oraz REGON 012292341 zasad przetwarzania danych osobowych zebranych od użytkowników serwisów internetowych: www.pl.sunnen.com oraz www.sunnen.pl (dalej: „Serwisy").

Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających wskazane wyżej Serwisy znajdujące się w domenach firmy oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem.

Niniejsza Polityka Prywatności Jest  również spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Dane osobowe:

Dane osobowe - zgodnie z dyspozycją art.4 pkt. l RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisów jest Sunnen Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-310) przy ul. Odrowąża 13, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076098, kapitał zakładowy : 84.750,00 zł, posiadająca następujące numery identyfikacyjne: NIP: 5261686884 oraz REGON 012292341, tel. +48 22 814 34 28,

e-mail: sunnen@sunnen.pl

Podstawa, cel i zakres przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników w celu:

  1. realizacji czynności związanych z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży lub świadczenia usług ,  w szczególności podjęcia działań związanych z obsługą takiej umowy  oraz świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie obsługi  Użytkownika, a także podejmowania działań przed zawarciem umowy, w szczególności dostarczenia oferty na żądanie osoby, której dane dotyczą (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. nawiązania relacji handlowych, w tym udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem Użytkowników (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. realizacji usługi dostarczania newslettera (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  4. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze dotyczącego obowiązków podatkowych i rachunkowych, a także posprzedażowej obsługi (np. rozpatrywania reklamacji)  (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  5. realizacji komunikacji związanej ze zrealizowanym na rzecz Użytkownika przez Administratora zamówieniem, w szczególności dotyczącej informowania Użytkownika o możliwości założenia Konta na stronie internetowej w Serwisie  na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f);
  6. marketingu produktów lub usług własnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora);
  7. udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem Użytkowników (na podstawie uzasadnionego interesu Administratora tj. art. 6 ust.1 lit. f RODO);
  8. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora);.

Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia umowy ( sprzedaż maszyn lub serwis sprzedanych maszyn) lub celu wskazanym w zgodzie. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy, lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika serwisu.

W Serwisach Internetowych Administratora znajdujących się pod adresami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności są gromadzone następujące dane osobowe użytkowników tych Serwisów:

- imię, nazwisko;

- Adres e-mail;

- numer telefonu

- stanowisko

- miejsce pracy

Odbiorcami (procesorami powierzenia) danych osobowych uzyskanych przez Administratora będą: podmioty zapewniający obsługę utrzymania wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności Serwisów oraz podmioty zapewniające obsługę informatyczną dla Administratora, w tym podmioty z spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wymiana danych osobowych z tymi podmiotami jest regulowana umowami powierzenia danych.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.

Administrator gromadzi logi serwisu jednakże nie wiąże ich w żaden sposób z danymi osobowymi. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

Uprawnienia Użytkowników związane z gromadzeniem  danych osobowych przez Administratora

Zgodnie z art. 15 - 22 RODO każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa:

1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 RODO Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych  osobowych, które są nieprawidłowe.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym") (art. 17 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) kiedy dane są nieprawidłowe - na czas do ich poprawy

b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

c) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

5. Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)

6. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim  przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

7. Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres  e-mail: sunnen@sunnen.pl.  Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji winno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano rejestracji. Jest to realizacja art. 12 ust. 6 RODO. Żądanie można również złożyć drogą listowną - wysyłając na adres korespondencyjny Spółki prowadzonej przez Administratora danych list polecony zawierający takie żądanie.

8. Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesiąca czasu udziela osobie która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.

9. Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zabezpieczenia

Serwisy zaopatrzone są w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w jego firmie.

Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa a w szczególności:

a) do danych osobowych zbieranych przez Administratora  mają bezpośredni dostęp zgodnie z art. 29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisów, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

b) Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją art. 28 RODO,  zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz , prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.

c) w celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną, Administrator Serwisu stosuje wysoki poziom  zabezpieczeń.

d) ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać  z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.

Strony Serwisów nie służą pozyskiwaniu i przetwarzaniu specjalnych kategorii danych osobowych (danych wrażliwych).

Strony Serwisów nie zostały zaprojektowane z myślą o dzieciach poniżej szesnastego roku życia i nie są dla nich przeznaczona. Niniejsza polityka nie przewiduje celowego gromadzenia danych, dotyczących dzieci poniżej szesnastego roku życia.

Mechanizm Cookies. Odnośniki do innych stron. Media Społecznościowe

Niektóre obszary i funkcje Serwisów mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

Cookies:

1. Strona korzysta z plików cookies "sesyjnych" (zapisywane do czasu opuszczenia strony, zamknięcia przeglądarki) oraz stałych (zapisywane na komputerze na określony okres czasu).

2. Użytkownicy stron mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie i blokowanie plików Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.

3.  Wyłączenie plików cookies najczęściej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych funkcjonalności strony.

Pliki cookies podmiotów trzecich:

1. Na stronach Serwerów wykorzystywane są pliki cookies strony trzeciej - Google Analytics - więcej informacji można znaleźć na stronie: google.com/analytics/learn/privacy.html

2. Pliki Cookies stosowane na stronach internetowych Serwisów nie przechowują danych osobowych.

Media społecznościowe

Strony Serwisów mogą obsługiwać aplikacje społecznościowe umożliwiające dzielenie się ich treściami z innymi użytkownikami (łącznie zwane „Aplikacjami Społecznościowymi"). Wszelkie dane osobowe lub inne informacje wprowadzane do Aplikacji Społecznościowych mogą być odczytywane, zbierane oraz wykorzystywane przez innych użytkowników danej Aplikacji, których w zasadzie Administrator nie jest w stanie kontrolować. Wobec tego Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie, niewłaściwe wykorzystanie lub przywłaszczenie danych osobowych lub innych informacji wprowadzonych przez użytkowników do Aplikacji Społecznościowej.
 

Zmiany Polityki Prywatności

1. Administrator Serwisów zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej  Polityki Prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.

2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisów, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

Klauzula informacyjna – kontakt i marketing

Deklaracja zgody NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI HANDLOWYCH