OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

SUNNEN POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 1 czerwca 2014 ROKU

 

 

I.          Definicje.

Poniższym pojęciom nadaje się w niniejszym dokumencie następujące znaczenie:

a)            „Kupujący” – przedsiębiorca  prowadzący działalność gospodarczą na własny rachunek (osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej)  składający Sprzedającemu zamówienie na dostarczenie Produktów; 

b)            „Ogólne Warunki” – niniejsze „Ogólne Warunki Sprzedaży  SUNNEN POLSKA Sp. z o.o.

c)            „Sprzedający” – SUNNEN POLSKA  Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul Odrowąża 13, 03-310 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000076098, REGON 012292341, NIP 526-16-86-884, z kapitałem zakładowym w wysokości 84.750,00 zł.

d)            „Produkty” – towary handlowe oraz urządzenia będące w ofercie handlowej Sprzedającego;

e)            „Strony”  - Kupujący i Sprzedający;

f)             „Umowa” – porozumienie dotyczące dostawy, sprzedaży bądź innej czynności mającej za przedmiot Produkty, zawarte w wyniku przyjęcia przez Sprzedającego złożonego przez Kupującego zamówienia;

g)            „Oferta” – oświadczenie woli składane w formie pisemnej Kupującemu, w którym Sprzedający określa przedmiot sprzedaży ( Produkt), opakowanie, ilość jednorazowej dostawy, warunki dostawy i płatności oraz cenę;

h)            „Incoterms”    zbiór formuł INCOTERMS 2020 lub później uchwalonych;

i)             „Zamówienie”  pisemne zawiadomienie Kupującego o przyjęciu oferty lub inne pisemne oświadczenie woli wyrażające chęć zakupu Produktu.

j)            „Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia”-pisemne zawiadomienie skierowane przez Sprzedającego do Kupującego ustalające warunki realizacji zamówienia;

k)           „Forma pisemna” -  oświadczenie woli lub/i wiedzy Strony skierowane do drugiej Strony itrwalone i przekazane w formie e-maila, faksu lub skanu w PDF.

 

II.           Postanowienia ogólne.

1.            Ogólne Warunki określają standardowe warunki, na jakich Sprzedający dostarcza Produkty Kupującemu i dotyczą one wszystkich Umów, stanowiąc ich integralną część i wyłączną regulację prawną , o ile nie zostanie inaczej ustalone na piśmie.

2.            Ogólne Warunki podane są do wiadomości Kupującego z ofertą handlową , jako załącznik do Umów, faktury  lub przy składaniu przez Niego zamówienia, ponadto dostępne są na stronie internetowej www.sunnen.pl Przyjęcie Ogólnych Warunków przez Kupującego następuje również w każdy inny sposób, jeżeli z zachowania Kupującego wynika, iż się z nimi zapoznał. Z chwilą doręczenia treść Ogólnych Warunków staje się obowiązująca a Kupujący zawierając Umowę, składając Zamówienie lub akceptując Ofertę wyraża zgodę na wszelkie postanowienia w nich zawarte.

3.            Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym, przyjęcie przez Kupującego Ogólnych Warunków przy jednej Umowie uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych Umów.

4.            O ile inaczej nie uzgodniono w formie pisemnej, Sprzedającego nie obowiązują żadne warunki sprzedaży lub zastrzeżenia Kupującego sprzeczne z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, nawet jeśli Sprzedający nie zgłosił wyraźnego sprzeciwu wobec takich warunków lub zastrzeżeń.

5. Niezgodność z prawem, nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień zawartych w Ogólnych Warunkach nie ma wpływu na zgodność z prawem, ważność i wykonalność pozostałych postanowień Ogólnych Warunków. W miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień stosuje się postanowienia, które są najbliższe założeniom Ogólnych Warunków.

 

III.          Ceny.

1.            Cenami obowiązującymi przy realizacji zamówień złożonych przez Kupującego są ceny zawarte w aktualnej ofercie cenowej Sprzedającego, o ile inaczej nie ustalono na piśmie.

2.            Ceny podane w umowach to ceny netto, tj. bez podatku VAT oraz nie obejmują innych podatków, opłat i ceł, jakimi obciążona jest dana transakcja/dostawa Produktów, a wszelkie koszty załadunku, rozładunku, transportu, ubezpieczenia i inne tym podobne koszty obciążają daną stronę zgodnie z Incoterms wskazanymi w Ofercie, o ile inaczej nie uzgodniono na piśmie.

3.            Oferty, reklamy i inne ogłoszenia o Produktach oferowanych przez Sprzedającego mają wyłącznie charakter informacyjny.

4. Jeżeli cena sprzedaży netto została określona w umowie , jako równowartość w złotych polskich kwot w walucie obcej - łączna wartość przedmiotu dostawy przeliczana jest na polskie złote na fakturze VAT dokumentującej sprzedaż według kursu sprzedaży Banku ………………..obowiązującego w dniu wystawienia faktury. Dla uzyskania kwoty do zapłaty od powyższej ceny odejmowane są wartości zadatku lub zaliczek wyrażone w złotych polskich figurujące na fakturach zaliczkowych.

5. Jeżeli w umowie wartość zaliczek wyrażono w walucie obcej kursem do wyliczenia wartości zaliczek do zapłaty w złotych polskich jest kurs sprzedaży Banku ……………… z dnia otrzymania zaliczki przez Sprzedającego . Faktura VAT dokumentująca wpłatę zaliczki wystawiana jest w złotych polskich, chyba ,że co innego zostało uzgodnione.

6.            Jeżeli cena sprzedaży netto została określona w Umowie jako równowartość w złotych polskich kwot w walucie obcej i płatność za Produkt wskazana na fakturze została dokonana z opóźnieniem oraz kurs waluty ( kurs sprzedaży Banku ………………) wzrósł pomiędzy datą wystawienia faktury a datą zapłaty, Sprzedający ma prawo do wystawienia faktury korygującej podwyższającej cenę netto Produktu o kwotę stanowiącą iloczyn ceny sprzedaży netto  określonej w walucie i różnicy między kursem wskazanym na fakturze a kursem z dnia dokonania zapłaty.

7.            Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego lub wpłaty gotówkowej w kasie Sprzedającego.

8.            W stosunku do Kupującego, który składa po raz pierwszy zamówienie na Produkt lub zamówienie przekracza kwotę 1000 EUR Sprzedający zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego wpłaty zaliczki lub innego zabezpieczenia zapłaty ceny .

9.            W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy, a w szczególności odmowy odebrania Produktu wpłacona zaliczka przepada a Sprzedający ma prawo żądać od Kupującego dodatkowo zapłaty kary umownej w wysokości 25% wartości umowy.

 

III.          Zamówienia.

1.          Zamówienie Kupującego powinno być złożone w formie pisemnej i określać:

a)dokładną nazwę i adres Kupującego oraz NIP i REGON;

b)zamawiane Produkty, opakowanie i ilość;

c)termin dostawy;

d)dokładny adres dostawy

e)…………………………………..

2. Zamówienie powinno być opatrzone pieczęcią firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego. Sprzedający ma prawo przed potwierdzeniem zamówienia do weryfikacji tego uprawnienia.

3.            Sprzedający może przyjąć zamówienie w całości lub części.

4.            Sprzedający przesyła do Kupującego potwierdzenie zamówienia w którym potwierdza ilość, produkt, datę dostawy, warunki płatności i dostawy oraz   podaje dane Kupującego i miejsce dostawy.

5.            Jeżeli w ciągu 24 godzin Kupujący nie wniesie pisemnie zastrzeżeń , zamówienie jest realizowane zgodnie z potwierdzeniem zamówienia przesłanym przez Sprzedającego.

6.            Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego prawidłowo złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem, że Sprzedający po złożeniu zamówienia przez Kupującego ma prawo w formie pisemnej określić inną chwilę zawarcia Umowy lub jej wejścia w życie.

7. Kupujący odpowiada za prawidłowość danych podanych na zamówieniu i w załączonych do zamówienia dokumentach. Kupujący nie może odmówić przyjęcia Produktów dostarczonych zgodnie z jego zamówieniem.

8.            Miejscem spełnienia świadczenia Sprzedającego jest siedziba Sprzedającego lub wskazane w zamówieniu miejsce dostawy Produktu na terytorium Polski. 

9. Wszystkie publikowane katalogi, zdjęcia, rysunki , plany techniczne i schematy oraz dane techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążące są jedynie dane i parametry techniczne potwierdzone przez Sprzedającego.

10.          Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych, danych technicznych i wzornictwa zamówionych Produktów wynikających z modernizacji i postępu technicznego o ile Produkt , mimo zmian , nie zmienia swojego charakteru i właściwości technicznych.

11. W razie żądania Kupującego dokonania zmian w zamówionym Produkcie, takie żądanie traktowane będzie jako złożenie nowego zamówienia. Nowe zamówienie zostanie uwzględnione jeżeli Sprzedający uzna jego wykonanie za możliwe. W takim przypadku ustalony w pierwotnym zamówieniu termin dostawy nie wiąże Sprzedającego i może zostać wyznaczony nowy termin dostawy. W wypadku kiedy żądane zmiany zamówienia zostaną uznane za niemożliwe do wykonania wiążącym Strony jest pierwotne zamówienie.

 

IV.          Dostawy.

1.            Produkty dostarczane są na warunkach wskazanych w Ofercie, zgodnie z Incoterms, o ile inaczej nie postanowiono na piśmie.

2.            Sprzedający jest związany terminem dostawy jedynie wówczas, gdy potwierdzi go na piśmie.

3.            Kupujący jest zobowiązany do odbioru zamówionych Produktów w ustalonym terminie.

4. Na Kupującym ciąży obowiązek rozładunku Produktu oraz ustawienia Produktu, który wymaga uruchomienia oraz zapewnienia istnienia w chwili dostawy niezbędnych konstrukcji budowlano-technicznych, podłączeń elektrycznych , sprężonego powietrza , urządzeń odciągowych i innej infrastruktury technicznej niezbędnych do uruchomienia Produktu. Zwłoka Kupującego w uruchomieniu Produktu , którego uruchomienie związane jest z zapłatą pełnej Ceny nie może być dłuższa niż 5 dni roboczych.

5.            Sprzedający ma prawo zawiesić dostawy Produktów, jeśli Kupujący opóźnia się z należnymi Sprzedającemu płatnościami, przy czym nie ma to wpływu na inne prawa Sprzedającego wynikające z Umowy lub innego porozumienia zawartego z Kupującym.

Sprzedający nie jest zobowiązany do wznowienia dostaw, dopóki Kupujący nie dokona płatności wszelkich zaległych należności, wraz ze wszelkimi kosztami i  należnymi odsetkami.

6. W przypadku, gdy Sprzedający zobowiązuje się dokonać dostawy Produktów w uzgodnionym terminie i nie wykona tego z przyczyn przez niego zawinionych , a przekroczenie terminu będzie większe niż 45 dni roboczych - Kupującemu przysługuje prawo do rezygnacji z całego lub z części zamówienia, które nie zostało zrealizowane. Kupujący przyjmuje takie prawo do rezygnacji jako wyłączny i jedyny środek odszkodowawczy i wyraźnie zrzeka się wszelkich innych praw z tego tytułu.

7.            Ryzyko związane z uszkodzeniem, zniszczeniem bądź przypadkową utratą Produktów, jak również wszystkie korzyści i ciężary związane z Produktami, przechodzą  na Kupującego w dniu przekazania Produktów Kupującemu zgodnie z Incoterms.

8. W przypadku ustalenia przez Strony, że Produkty dostarczane są na ryzyko Sprzedającego, Kupujący ma obowiązek dokładnego sprawdzenia Produktów z chwilą ich dostarczenia. Kupujący zobowiązany jest powiadomić Sprzedającego w ciągu 48 godzin od dostawy o uszkodzeniach lub brakach ilościowych Produktów.

9.            Sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu braków lub wad dostarczonych Kupującemu Produktów w przypadku niedochowania przez Kupującego należytej staranności przy odbiorze Produktów, przez co uniemożliwione zostało Sprzedającemu wystąpienie z uzasadnionym roszczeniem wobec przewoźnika Produktów z tytułu ich utraty, uszkodzenia lub braków ilościowych.

10. Sprzedający zwolniony jest z obowiązku dostarczenia Produktów w pierwotnie ustalonym terminie dostawy i może przesunąć ten termin, jeżeli wystąpią zdarzenia pozostające poza kontrolą Sprzedającego ( siła wyższa), uniemożliwiające mu wykonanie Umowy. Sprzedający może odstąpić od Umowy, jeśli takie zdarzenia uniemożliwiają mu jej wykonanie. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia, których nie można było przewidzieć i im zapobiec, takie w szczególności jak: klęski żywiołowe, strajki, blokady, spory pracownicze, zmiany stanu prawnego, decyzje administracyjne, zarządzenia organów państwowych. Dotyczy to także okoliczności, gdy tego rodzaju zdarzenia występują u dostawców bądź podwykonawców Sprzedającego lub terminowe wykonanie zobowiązania przez Sprzedającego jest niemożliwe lub znacznie utrudnione z przyczyn gospodarczych . Na powyżej opisane okoliczności Sprzedający może się także powoływać podczas już istniejącej zwłoki w wykonaniu zobowiązania. O chwili rozpoczęcia i ustania takich okoliczności Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego.

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do świadczenia częściowego. Każdą wykonaną część świadczenia uznaje się za odrębną czynność prawną, która może być rozliczana osobno.

 

V.          Gwarancja .

1.            Sprzedający udziela gwarancji jakości na zakupione Produkty.

2.            Okres gwarancji na nowy Produkt wynosi 12 miesięcy, nie dłużej jednak niż 13 miesięcy od daty sprzedaży ( daty wystawienia faktury przez Sprzedającego), chyba że zostanie uzgodnione inaczej.

3.            Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu uruchomienia Produktu (urządzenia) przez Kupującego i Sprzedającego , daty dostawy gdy Produkt nie wymaga uruchomienia lub daty sprzedaży w przypadku gdy nie dochodzi do uruchomienia Produktu z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

4.            Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji obejmuje wady materiałowo-produkcyjne stwierdzone i uznane przez Sprzedającego stosownym protokołem.

5.            Gwarancją nie są objęte części szybkozużywające się wskutek normalnej eksploatacji.

6.            Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia spowodowane niewłaściwym  lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem, wadliwym montażem lub rozruchem dokonanym przez Kupującego lub osoby trzecie, zaniedbaniem, brakiem codziennej obsługi , brakiem zabezpieczenia przeciwprzepięciowego instalacji elektrycznej , spóźnionym zgłoszeniem usterek i nieprawidłowości w pracy Produktu.

7.            Wszelkie naprawy, udoskonalenie i inne zmiany mające wpływ na prace Produktu, przeprowadzone bez zgody Sprzedającego nie są objęte odpowiedzialnością z tytułu  gwarancji, jak również mogą spowodować utratę gwarancji na inne podzespoły i części Produktu.

8.            Obowiązkiem Kupującego jest :

- zbadanie Produktów w dniu dostawy oraz niezwłoczne zgłoszenie zauważonych wad Produktu, dokonane na piśmie w terminie  5 dni roboczych od chwili dostawy pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji;

- przestrzeganie terminów przeglądów technicznych i prac konserwacyjnych zgodnie z  zaleceniami producenta oraz wykonywanie napraw, prac konserwacyjnych i przeglądów w okresie gwarancyjnym przez autoryzowany serwis Sprzedającego pod rygorem utraty gwarancji;

- stosowanie wyłącznie oryginalnych części producenta Produktu bądź  części zatwierdzonych przez producenta jako niezbędny warunek zachowania uprawnień z tytułu gwarancji.

9.         Obowiązkiem Sprzedającego jest:

- nieodpłatne wykonanie należnej naprawy gwarancyjnej;

- usunięcie zgłoszonych i stwierdzonych przez Sprzedającego braków i wad Produktu na własny koszt;

- wykonanie powyższych obowiązków w terminie ustalonym przez Strony, uwzględniającym możliwości serwisowe Sprzedającego.

10.       Pisemne zgłoszenie wad winno zawierać:

       a) wskazanie typu, numeru katalogowego i numeru seryjnego Produktu,

       b) opis wady;

       c) podpis osoby umocowanej do działania w imieniu Kupującego

       i winno być skierowane do Sprzedającego drogą faksową na numer 228143429 lub

       pocztą elektroniczną  na adres : sunnen@sunnen.pl

11. Odpowiedzialność Sprzedającego za wady Produktów ograniczona jest do postanowień niniejszej Gwarancji oraz Ogólnych Warunków Gwarancji Sprzedającego obowiązujących na dzień przyjęcia Zamówienia.. Kupującemu nie przysługują inne roszczenia odszkodowawcze. Kupujący nie jest uprawniony do roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów a odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady ukryte wyłącza się.

12.       Sprzedający ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu gwarancji do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych należności z jakiegokolwiek tytułu.

 

VI.          Płatności.

1. Kupujący obowiązany jest dokonać płatności całej kwoty brutto wykazanej na fakturze w terminie 7 dni od daty jej wystawienia, na rachunek bankowy Sprzedającego wykazany Kupującemu, chyba ,że inaczej uzgodniono. Sprzedającemu przysługuje prawo naliczania odsetek umownych za nieterminową zapłatę w wysokości 15 % rocznie .

2.            Kupujący nie jest uprawniony do potrącania, kompensowania lub odliczania od swoich zobowiązań wobec Sprzedającego kwot, jakich dochodzi lub dochodzić może od  Sprzedającego  z jakiegokolwiek tytułu, chyba że inaczej uzgodniono na piśmie.

3.            Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za Produkty lub ich część.

4.            W razie wystąpienia po stronie Kupującego opóźnienia w zapłacie Sprzedający, oprócz prawa do naliczenia odsetek za zwłokę ma prawo do zwłokę , ma prawo do zatrzymania Produktów przewidzianych do dostarczenia na podstawie nie zrealizowanych jeszcze zamówień złożonych przez Kupującego.

5.            Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanych Produktów do chwili zapłaty przez Kupującego pełnej ceny.

6. W przypadku opóźnienia płatności ze strony Kupującego Sprzedający ma prawo na koszt Kupującego żądać chwilowego wydania zastrzeżonego Produktu w celu zabezpieczenia na nim swoich praw. Takie żądanie nie uznaje się za wykonanie prawa odstąpienia od Umowy.

7.            Kupujący z chwilą zawarcia Umowy ceduje na Sprzedającego wszelkie wierzytelności i prawa wynikające z dalszego zbycia zastrzeżonego Produktu.

8. W przypadku dokonania zbycia Produktu przez Kupującego przed dokonaniem całkowitej zapłaty za Produkt Kupujący musi otrzymać pisemną zgodę Sprzedającego na takie zbycie pod rygorem zapłaty odszkodowania w wysokości ceny Produktu. Kupujący zobowiązany jest do poinformowania nabywcę Produktu o cesji należności na rzecz Sprzedającego.

     

VII.          Znaki towarowe.

Znaki towarowe  umieszczone na Produktach stanowią własność osób uprawnionych i Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w tej materii przepisów prawnych.

 

VIII.          Poufność.

W okresie pięciu lat od zawarcia Umowy każda ze Stron zachowa w tajemnicy wszelkie informacje dostarczone jej przez drugą Stronę w związku z Umową ( obejmujące w szczególności informacje odnośnie ceny, informacje finansowe, rynkowe, informacje na temat klientów, dane pracowników, informacje techniczne oraz know how) za wyjątkiem tych, które:

a) są powszechnie dostępne, ale nie jako następstwo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nałożonego niniejszą umową;

b) są otrzymane od osoby trzeciej, której nie obowiązuje zasada poufności w odniesieniu

do tych informacji;

c) zgodnie z prawem muszą być ujawnione przez osobę otrzymującą te informacje.

 

IX.          Powiadomienia.

Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedającego o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej i adresu dla doręczania korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych Umowach lub innych porozumieniach handlowych, uważane będą za skuteczne.

 

X.          Odpowiedzialność Sprzedającego.

1.            Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu Umowy nie może przekroczyć ceny fakturowej Produktów.

2.            Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysków lub dochodów Kupującego.

3.            Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem Produktów przez Kupującego.

4.            Sprzedający ponosi wyłącznie odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji.

5.            Kupujący nie jest uprawniony do roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów.

6.            Podstawą roszczeń z tytułu gwarancji jest oryginalna faktura wystawiona przez Sprzedającego oraz zapłata całej kwoty faktury lub nie zaleganie z płatnościami w stosunku do Sprzedającego.

7.            Gwarancją objęte są wyłącznie produkty eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem i zainstalowane zgodnie z normami technicznymi , instrukcjami obsługi i z  zapewnieniem odpowiednich warunków podczas ustawienia oraz użytkowania.

8.            Odpowiedzialnością z tytułu gwarancji nie są objęte:

- usterki wynikającego z niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania;

- usterki wynikające z niedbalstwa, zniszczenia, lub użytkowania Produktu mimo usterki;

- usterki wynikające z nieprawidłowego montażu lub rozruchu Produktu dokonanego przez Kupującego lub osoby trzecie;

- usterki  powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek przepięć w instalacji elektrycznej.

9.           Szczegółowy zakres  gwarancji jest opisany w Ogólnych Warunkach Gwarancji

Sprzedającego obowiązujących w dniu przyjęcia Zamówienia i mających zastosowanie do każdej Umowy, chyba że zostało uzgodnione na piśmie inaczej.

 

XI.          Zakaz cesji.

Kupujący nie ma prawa, bez uprzedniej zgody Sprzedającego wyrażonej na piśmie, do cedowania, przelewu bądź pozbywania się całości lub części swych praw, roszczeń i obowiązków wynikających z Umowy.

 

XII.          Odstąpienie od umowy.

1.            Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, składając Kupującemu oświadczenie na piśmie w przypadku, gdy:

a)            Kupujący nie wywiązuje się terminowo ze swych zobowiązań odnośnie regulowania płatności;

b)            w stosunku do Kupującego wszczęto postępowanie upadłościowe albo naprawcze;

c)            w stosunku do Kupującego złożono wniosek o otwarcie jego likwidacji;

d)            w stosunku do Kupującego ustanowiono kuratora;

e)            Kupujący w istotny sposób narusza swe obowiązki wynikające z Umowy bądź innego porozumienia zawartego ze Sprzedającym.

2.  Jakiekolwiek prawo odstąpienia od Umowy przewidziane w niniejszych Ogólnych Warunkach przysługuje w ciągu roku od dnia zawarcia Umowy.

 

XIII.          Prawo właściwe, Rozstrzyganie sporów.

1.         Umowy zawierane pomiędzy Sprzedającym a Kupującym podlegają prawu polskiemu.

2.         Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem Umów.

3.        Wyłączną jurysdykcję nad sporami wynikającymi z Umowy ma sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego w przypadku gdy kupującym jest przedsiębiorca. 

4.         Jakiekolwiek zmiany Ogólnych Warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. W sprawach nie uregulowanych odmiennie niniejszymi Ogólnymi Warunkami lub nie uregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach zastosowanie mają Ogólne Warunki Gwarancji Sprzedającego. W sprawach nieuregulowanych tymi Warunkami zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, a w sprawach gwarancji postanowienia zawarte w oświadczeniach producentów o udzieleniu gwarancji i warunkach ich obowiązywania, w którymi Kupujący się zapoznał i przyjmuje je do wykonania.

6. Transakcje handlowe pomiędzy Sprzedającym a Kupującym poddane zostają reżimowi Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. W transakcjach międzynarodowych wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 roku.

7. 8. W przypadku obcojęzycznych wersji niniejszych Ogólnych Warunków wydanych/stosowanych  przez Sprzedającego  wiążąca jest wersja polska Ogólnych Warunków.

8. Ogólne Warunki wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2014 roku.

 

 

Zarząd Sunnen Polska  Sp. z o.o.